Przejdź do treści

Rejestracja

Rejestracja zakończona.

  • wczesny termin:
    390 zł – do 15 lipca 2022
  • 440 zł – od 16 lipca 2022
  • Udział w warsztacie i spotkaniu w dniu 16 września 2022 roku:
    0 zł – liczba miejsc ograniczona, tylko dla uczestników konferencji

Rejestrację zamykamy 12 września 2022.

Aby zgłosić udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest dokonanie wpłaty.

Na kilka dni przed rozpoczęciem konferencji uczestnicy otrzymają e-mail wraz z informacjami praktycznymi dot. organizacji konferencji.

Prosimy dokonywać wpłaty z tytułem
Konferencja Psychoza2022 – imię i nazwisko
na konto Fundacji Edukacja dla Przyszłości:
16 1020 4027 0000 1902 1123 1331

Liczba miejsc ograniczona.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Fundacja Edukacja dla Przyszłości informuje, iż:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości, 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 24 lok. 3 B
II. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy kontaktować się z Zarządem Fundacji przy ul. Mickiewicza 24 lok 3 B w Poznaniu lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fundacjaedukacja.pl
III. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, oraz f Rozporządzenia Ogólnego, tj. na podstawie udzielonej zgody oraz w celu organizacji i realizacji Konferencji i wypełnienia przewidzianych prawem obowiązków oraz uprawnień Administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń).
IV. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji oraz uczestnictwa w Konferencji.
V. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas organizacji i realizacji uczestnictwa w Konferencji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń.
VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biuro@fundacjaedukacja.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 24 lok 3 B
IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.